นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการ … Read more

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการใช้จ่ายงบป ระมาณเพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเข ียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

img-330153922.pdf

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนว น 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi dding) (ณ 31 มี.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า

ประกาศยกเลิก UTV 31 มี.ค. 65.pdf

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนว น 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi dding) (ณ 31 มี.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า

ประกาศยกเลิก ATV-31 มี.ค.65.pdf

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ … Read more

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุ … Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อจัดซื้อหมึกพิมพ์ ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สสป.)

ผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ สคฟ..pdf