เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. – 2 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษ าป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศ-UTV-งบ65.pdf

TOR-UTV-งบ65.pdf

ร่าง-เอกสาร-UTV-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content