เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธ ปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนว น 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 1 0 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขน าด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 22-25 ก.พ.65) (สำ นักป้องกันรักษาป่าแ�

ร่าง-ประกาศ-ปืน-งบ65.pdf

TOR-ปืนกระสุน-งบ65.pdf

ร่าง-ประกวด-ปืน-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content