เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื่ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 21-24 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศ-โดรน10-งบ65.pdf

TOR-โดรน10-งบ65.pdf

ร่าง-เอกสาร-โดรน10-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content