เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21-24 ก .พ.) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

1. ร่างประกาศ ซื้อรถจักรยายนต์ 150 ซีซี งบ65.pdf

TOR-จักรยานยนต์ 150 ซีซี 20 คัน-งบ65-new.pdf

2. ร่างเอกสารประกวดราคา-รถจักรยานยนต์ 150ซีซ ี งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content