เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอ ียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้ องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล ้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิ เล็กทรอนิกส์ (ณ 15- 21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศ-กล้อง4รายการ-งบ65.pdf

TOR-กล้องรวม4รายการ.pdf

ร่าง-เอกสารประกวด-กล้อง4รายการ-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content