เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกปร ะสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 23-28 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรม-รถดับเพลิง 2 คัน งบ 65.pdf

TOR รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน งบ 65.pdf

ร่าง-เอกสารประกวด-รถดับเพลิง 2 คัน งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content