เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดา วเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำ นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

1. ร่างประกาศ- GPS 90 เครื่อง งบ65.pdf

3. ร่าง TOR-GPS งบ65.pdf

2. ร่างเอกสารประกวดราคา-GPS งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content