เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 1 0 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

1.ร่างประกาศ-รถจักรยานยนต์ 250 ซีซี งบ65.pdf

3. ร่างTOR-รถจักรยายนต์ 250 ซีซี งบ65.pdf

2. ร่างเอกสารประกวดราคา-ซื้อรถจักรยานยนต์ 2 50 ซีซี งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content