เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 2 0 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบ คุมไฟป่า)

1. ร่างประกาศ ซื้อรถจักรยายนต์ 150 ซีซี งบ65.pdf

3. TOR-รถจักรยายน 150 ซีซี งบ65.pdf

2. ร่างเอกสารประกวดราคา-รถจักรยานยนต์ 150ซีซ ี งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content