เรื่อง ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประ กวดราคา งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศ ูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องก ันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

icon_10_generic_list.pngแปลน.rarx_8px.png
icon_10_generic_list.pngปร456.rarx_8px.png

ร่าง-ประกาศ-งานก่อสร้างศูนย์ฯ สิงห์บุรี-ง บ65.pdf

ร่าง-เอกสารประกวดราคา-งานก่อสร้างศูนย์ฯ ส ิงห์บุรี-งบ65.pdf

torฐานสิงห์บุรี 10-2-65.pdf

Leave a Comment

Skip to content