เรื่อง ประกาศ และเอกสารประกวดราคา ซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัต ต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ V HF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเ ครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วั ตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 21 -28 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป ่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ-วิทยุ-งบ65.pdf

ประกวด-วิทยุ-งบ65.pdf

TOR-วิทยุ -งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content