เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกน้ำด ับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยก ว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (สปฟ)

ตารางราคากลาง บก06 รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content