เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับส่ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื ่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยน ต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งว ิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื ่อง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ใบราคากลาง-วิทยุ-งบ65 9 ก.พ.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content