เรื่อง ประกาศราคากลางซื่ออากาศยานไร้คน ขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า)

ใบราคากลาง-โดรน10-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content