เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อรถบรร ทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม ่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช ่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (ณ. 4 ก.พ. 65) สำนั กป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศผู้ชนะ -รถ CAB 28 คัน 4กพ.65-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content