เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันท ี่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ ป่า)

ประกาศ -GPS-งบ65.pdf

TOR-GPS งบ65.pdf

เอกสารประกวดราคา- GPS-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content