เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนา ด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 25 ก.พ.-4 มี.ค.65) (สำ นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ-150ซีซี-งบ65-รอบ2 25-4 มี.ค..pdf

TOR-จักรยานยนต์ 150 ซีซี 20 คัน-งบ65-new.pdf

เอกสาร-150ซีซี-งบ65-รอบ2.pdf

Leave a Comment

Skip to content