เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนา ด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันร ักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ -250ซีซี-งบ65.pdf

เอกสารประกวด – 250ซีซี-งบ65.pdf

TOR-รถจักรยายนต์ 250 ซีซี งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content