เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเ ฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 1-8 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

TOR กู้ชีพ งบ65.pdf

ประกาศ กู้ชีพ งบ65 1-8 ก.พ. 65.pdf

เอกสารประกวดราคา กู้ชีพ 1 ก.พ. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content