เรื่อง ประกวดราคาซื่ออากาศยานไร้คนขับ (D rone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 25 ก.พ. -4 มี.ค.65) (สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ-โดรน10-งบ65.pdf

เอกสาร-โดรน10-งบ65.pdf

TOR-โดรน10-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content