เรื่อง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสำนักง านที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปร าบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 17-24 ก.พ. 65) ( สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

icon_10_generic_list.pngแปลน.pdfx_8px.png
icon_10_generic_list.pngปร456.pdfx_8px.png

ประกาศ-จ้างก่อสร้างศูนย์สิงห์ -งบ65.pdf

เอกสารประกวด-จ้างก่อสร้างศูนย์สิงห์-งบ65.pdf

TORฐานสิง.pdf

Leave a Comment

Skip to content