เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคล ื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขึ้นร่างวันที่ 26 – 31 ม.ค. 65) สำน ักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

TOR -รถกู้ชีพ งบ65.pdf

ร่างประกาศ -รถกู้ชีพ งบ65.pdf

ร่างประกวดราคา -รถกู้ชีพ งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content