ประกาศผผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริก าร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงาน ด้านวิชาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1กุ มภาพันธ์-30กันยายน2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชลิตา เทศถนอม.pdf

Leave a Comment

Skip to content