เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำน วน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ 28-30 ธันวาคม 2564) สำนักป้อง กันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ -ร่าง-รถบรรทุก 28 คันปี65.pdf

TOR-ร่าง -รถบรรทุก-28 คัน-ปี65.pdf

ประกวด-ร่าง-รถบรรทุก 28 คัน ปี65.pdf

Leave a Comment

Skip to content