เรื่อง ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประก วดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำน วน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ 11-16 พฤศจิกายน 2564) สำนักบร ิหารกลาง

64117091785_1_20211106031800.pdf

annoudoc_0901200000_64117091785.pdf

doc_0901200000_64117091785.pdf

Leave a Comment

Skip to content