เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุด และล้างเพื่อบำรุงรักษ าเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ. )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องป รับอากาศ.pdf

Leave a Comment

Skip to content