ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรว จเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเล ขทะเบียน ฮจ 2123 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรวจเ ช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขท ะเบียน ฮจ 2123 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Leave a Comment

Skip to content