ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานแ ละสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content