ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต ต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักแผนงา นและสารสนเทศ)

next19112564.pdf

Leave a Comment

Skip to content