นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายสมชัย มาเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากหน่วยงานที่ตั้ง โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน รวม 9 คำขอ อีกทั้งได้รับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 11/2564 สรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล การพิจารณาการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในป่าสงวน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

Leave a Comment

Skip to content