เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำน ักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content