เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่างๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content