เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf

Leave a Comment

Skip to content