ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เ ครื่อง (ส่วนอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส สป)

ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ.pdf

Leave a Comment

Skip to content