ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมู ล โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง้

3009256404.pdf

Leave a Comment

Skip to content