ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ย นถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลว และตรวจสอบส ภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขท ะเบียน ชร 1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content