ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

3009256401.pdf

Leave a Comment

Skip to content