นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมมอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. เครือข่าย ทสม. เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังกัด ทส. เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วม โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เครือข่าย รสทป.และเครือข่ายป่าชุมชน เข้าร่วมสำหรับการมอบนโยบายครั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ทส. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content