เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวั สดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำส่วน ต่างๆ ภายในสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประม าณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

ราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิว เตอร์.pdf

Leave a Comment

Skip to content