เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้าง เหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จำนว น 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 28.pdf

Leave a Comment

Skip to content