ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลู กป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สสป

ผู้ชนะเสนอราคาสื่อแพร่โฆษณา 5 กค 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content