(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลู กป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไท ยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)Zll

Leave a Comment

Skip to content