ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ป ม.63-4120-001-0021-012-0077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงาน และสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content