นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก โดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ กรมป่าไม้ มีผู้ที่ติดเชื้อทั้งสิ้น 27 ราย รักษาหายแล้ว 15 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 12 ราย ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพ และไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
  2. ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก WFH ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 หากยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติประกาศต่อไป สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาปฏิบัติงานโดยรถยนต์สาธารณะ ขอให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก 100 เปอร์เซ็นต์
  3. มอบหมายให้สำนักจัดการป่าชุมชน ศึกษา หาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ไว้ใช้เอง ในลักษณะพืชสมุนไพร
  4. มอบหมายให้ศูนย์โควิดกรมป่าไม้ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ โดยจัดทำแผนการฉีดพ่นในแต่ละสัปดาห์ให้ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเปิดห้องปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดพ่นยาทั้งนี้ ประธานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพ รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ดูแลตนเอง ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content