นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลางเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประธานขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดรับการฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 95% เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ให้ป้องกันตนเองให้ดี และให้ช่วยกันดูแลความสะอาดภายในหน่วยงาน ถ้าตรงไหนสกปรกให้แจ้งแม่บ้านเข้าไปดำเนินการ
 2. ประธานขอให้คณะกรรมการช่วยพิจารณาดูว่าควรมีมาตรการด้านสาธารณสุขอะไรที่นำมาใช้ได้บ้าง และฝากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดูเรื่องการสื่อสารทางราชการ การติดตามงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพราะสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การติดต่อสื่อสารค่อนข้างลำบาก
  • เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี สมาชิกผู้ติดเชื้อ
   • สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 10,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว
  • สมาชิกสมทบผู้ติดเชื้อ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการจำนวน 5,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียว
  • ให้ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด-19
   • กำหนดเวลาการขอรับสวัสดิการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 หรือเมื่อสหกรณ์อนุมัติครบวงเงิน 10,000,000 บาท
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ให้สวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 4. เลขาฯ ที่ประชุมแจ้งว่า มีบุคลากรของสำนักบริหารกลางติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มอีก 1 คน ตอนนี้ได้โรงแรมในการพักรักษาแล้ว
 5. รายงานการจัดอันดับการติดเชื้อโควิด-19 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงานแรก ดังนี้
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • กรมป่าไม้
  • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 thought on “นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19”

Leave a Comment

Skip to content