ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)

        สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) โดยสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมในขั้นตอนที่ท่านสนใจได้ทางออนไลน์ที่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

           ตามที่ประเทศไทยได้จัดทำมาตรฐานจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มอก.14061 เล่ม 1-2559 และได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีข้อกำหนดว่า มาตรฐานต้องได้รับการทบทวน (systematic review) ทุก 5 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาด้านวิชาการและการนำไปประยุกต์ใช้ให้มั่นใจเหมาะสมต่อสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมาตรฐานฉบับนี้ครบกำหนดการทบทวนในปี พ.ศ. 2564

           นอกจากนี้ นับแต่การประกาศใช้มาตรฐาน มอก. 14061 ได้ปรากฏว่า การจัดการพื้นที่สวนป่าหลายแห่งมีบริบทการบริหารจัดการที่แตกต่างจากสวนป่าทั่วไป เช่น บริบทป่าชุมชน ซึ่งหมายถึงป่าหรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ และบริบทไม้นอกเขตป่า (Trees outside Forests, TOF) ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจนอกเขตป่าไม้ของรัฐ และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ที่ชัดเจนเพียงพอในบริบทดังกล่าว การพัฒนาภาคผนวกแนบท้ายมาตรฐานฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมต่อบริบทการจัดการสวนป่าที่หลากหลายในประเทศไทย

          ในปี พ.ศ. 2563 จึงได้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และจัดการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเก็บข้อมูลจากการตรวจประเมินของหน่วยรับรอง เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการปรับแก้มาตรฐาน

          จากการรวบรวมข้อคิดเห็นดังกล่าว สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ จึงเห็นควรให้มีการปรับแก้มาตรฐาน มอก. 14061 ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบัน ครอบคลุมบริบทป่าชุมชนและไม้นอกเขตป่า และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฯ โดยท่านสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมในขั้นตอนที่ท่านสนใจได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
    อีเมล: [email protected]
  2. นางสาววิชชา พิชัยณรงค์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    อีเมล: [email protected]

Leave a Comment

Skip to content