ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิกา รวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบ ประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง

next001.pdf

Leave a Comment

Skip to content