นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ขับเคลื่อนระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองประธานกรรมการฯ คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมป่าไม้ และคณะที่ปรึกษาจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยการประชุมได้เน้นการพิจารณา “(ร่าง) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่า บำรุงป่า อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ สำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ อันเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ สนับสนุนแนวทางการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก โดยสามารถนำคาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการไปขอการรับรองตามกลไก T-VER ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ และเสนอข้อคิดเห็นส่งให้ฝ่ายเลขานุการ รวมถึงให้นำข้อสังเกตจากที่ปรึกษาในที่ประชุม นำไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ และเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content