นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมโดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีหนังสือสำนักงานปลัด ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการป้องกันฉบับที่ 14 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีการลดลง จึงขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการในการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก WFH ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างน้อย 95% โดยไม่ส่งผลกระทบต่องาน
  2. ประธานขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดรับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงทำตามมาตรการปกติ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ให้ฉีดวัคซีนให้ครบ
  3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการติดเชื้อของบุคลากรในสำนัก คือ อาการดีขึ้น วันพรุ่งนี้ครบ 14 วันที่กักตัว และจะมารับงานไปทำที่บ้านวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
  4. มีบุคลากรสำนักจัดการป่าชุมชนติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่มอีก 1 คน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานไทม์ไลน์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

Leave a Comment

Skip to content